За и против пројектне наставе на блогу корисника Драгана Ђокић

Иако пројектна настава датира одавно она у нашој наставној пракси још није нашла примену у оној мери у којој би требало.
Имала сам прилику да видим пројекат ученика млађег школског узраста ( 8 год) у САД-у ( пројекат везан за истраживање живота инсеката). Не познајем довољно њихов систем образовања да бих себи дала право на целовито мишљење и став али овај сегмент у који сам имала увид ми се веома допада. На основу свог теоријског знања и америчког искуства девојчице са нашег простора закључујем да су позитивне стране пројектне наставе то што:
- је оријентисана, усмерена ка ученику који развија организационе и комуникационе способности,усваја нове методе рада, осамостаљује се,развија критички однос према свом и туђем раду,способност решавања проблема, изражавања, одлучивања, савладавања градива;
- наставне јединице, целине и теме се преплићу, а знање, вештине и способности повезују:
- присутна је корелација по хоризонтали и вертикали;
- заступљен је партнерски однос наставника и ученика;
- је отворена према ситуацијама из реалног живота;
- је присутан сарадничко - тимски рад;
- што дозвољава примену другачијих, нових метода;
- својим током максимално активира све учеснике...
Оно што може бити отежавајућа околност,препрека или недостатак за примену ове наставе је :
- наш нпр. разредно - часовни систем, организација наставе, одговарајућег простора и обезбеђивање материјалних услова;
- ускладити метод са градивом тако да не оптерећује превише ученика и не одвлачи га од других сегмената у образовању;
- наћи меру између стицања теоријских и практичних знања;
- ученици морају бити добро вођени кроз пројекат што значи да наставник мора одлично владати овом врстом наставе у сваком њеном сегменту;
- ученици морају бити добро праћени и навикнути на самосталан и тимски рад;
- за наставника је ова метода захтевнија и претпоставља додатно ангажовање што у нашим условима нпр. не може ( због других професионалних обавеза) или не жели свако да ради.

Од природе пројекта и услова за рад зависи да ли ће се пројекат изводити у оквиру мањих тимова, разреда или целе школе.
Пројектна настава јесте важан сегмент образовања и било би добро да се примењујр повремено у настави.Зид

Без коментара
Морате да се пријавите да бисте оставили коментар

Чланак

од Драгана Ђокић
Додато мај 16 '12

Rate

Ваш рејтинг:
Total: (0 rates)

Архива