Блог jokicmio


           Идеје заговорника пројектне наставе Џона Дјуиа и његових настављача,  Х.Килпатрика и других,задњих деценија су постале опште признате и прихваћене у образовним системима.Овај велики замах и пракса дали су аргументе  о предностима пројектне наставе у односу на класичну,као и о до сада уоченим недостацима ове наставе.

           Неке  од предности пројектне наставе су:

-стицање примењивих знања;

-квалитетније разумевање садржаја који се изучава;

-ученик је активни учесник постављен у средиште наставе,која се прилагођава    његовом ритму и  способностима;

-ученик стиче комуникацијске вештине и знања;

-ученик стиче способности потребне за тимски рад;

-трајност знања стечених икуственим учењем,развој и увежбавање виших когнитивних  функција;

-мотивисаност ученика за учење;

-задовољство рада;

-бољи и свеобухватнији начин оцењивања ученика,ученицима се из такве оцене пружа  потпунија  повратна информација;

-развија способности ученика да критички процењују свој и рад других учесника.

          Недостаци пројектне наставе:

-захтевнија је за ученика и за наставника од класичних облика наставе;

-потребно је више времена за њену реализацију;

-потребно је доста времена и труда за њено дизајнирање;

-ученици се морају оспособити за нови облик рада;

-често захтева и додатне трошкове;

-оцењивање је теже и одузима више времена:

-прекомерна употреба  пројектне наставе доводи до засићења које даје негативне  ефекте.

           До сада су уочене бројне предности пројектне у односу на класичну наставу, што не значи да ће је она истиснути.Напротив,обе су неопходне.Проблем који се мора решити је у ком проценту треба да учествује пројектна настава,колико часова треба њој да припадне.За сада се,у савременим образовним системима на пројектну наставу издваја око 30% од годишњег фонда часова.Свакако да примењивост пројектне наставе није иста код свих предмета.Потребно је и да наставник бира наставни програм према способностима и интересовањима ученика.Школа ће њеном већом применом више задовољити потребе и друштва и ученика.

            Највећа добит школе,која успешно примењује пројектну наставу,је што ученик осећа већу припадности таквој школи и доживљава је као своју.

Архива